Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden voor Gebruikers van DansStudio.nl

AVG versie 1.01, ingaande per 01-12-2019
DansStudio.nl, kantoorhoudende te Amsterdam, ingeschreven bij de KvK te Amsterdam inschrijvingsnummer 59196882.

Inhoudsopgave

 1. Partijen
 2. Toepasbaarheid algemene voorwaarden
 3. Boekingen
 4. Betalingen
 5. Annuleringen
 6. Storingen en info op DansStudio.nl
 7. Misbruik van DansStudio.nl
 8. Privacybeleid
 9. Klachten
 10. Beperkte aansprakelijkheid en vrijwaringen
 11. Bescherming eigendom van gegevens
 12. Toepassing van algemene voorwaarden
 13. Recht van overdracht
 14. Overmacht
 15. Toepasselijk recht en geschillen

1. Partijen

DansStudio.nl brengt met de website www.DansStudio.nl de vraag naar dansstudio's van huurders en het aanbod daarvan door verhuurders, bij elkaar. DansStudio.nl als partij faciliteert dit maar wordt zelf geen partij bij transacties tussen Huurder en Verhuurder. De meest recente versie van de “Algemene Voorwaarden voor Gebruikers”, hierna “AVG” werken de voorwaarden voor het gebruik van www.DansStudio.nl, nader uit. Onder Gebruiker wordt hieronder begrepen zowel de Bezoeker van www.DansStudio.nl alsmede de Huurder en de Verhuurder.

Terug naar inhoudsopgave

2. Toepasbaarheid algemene voorwaarden

Gebruiker verklaart zich bekend en akkoord met onderhavige Algemene Voorwaarden voor alle gebruikers van www.DansStudio.nl. Op via DansStudio.nl afgesloten transacties tussen Huurder en Verhuurder zijn in beginsel de Algemene Voorwaarden van betrokken Verhuurder van toepassing, indien en voor zover deze niet in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden voor Gebruikers van www.DansStudio.nl.

Terug naar inhoudsopgave

3. Boekingen

Gebruiker raadpleegt informatie en beschikbaarheid van dansstudio's zoals deze door verhuurders op www.DansStudio.nl worden gepresenteerd. Huurder plaatst op basis daarvan een boeking met gewenste boekingsdatum en tijdvak. Huurder maakt daarbij gebruik van zijn eigen account op www.DansStudio.nl. Namens betrokken Verhuurder verwerkt DansStudio.nl deze boeking direct in de agenda van Verhuurder en bevestigt DansStudio.nl aan Huurder de betreffende boeking, waaronder het verschuldigde bedrag incl. BTW. De bevestiging vermeldt tevens de voorwaarden voor annulering van de boeking. De huurovereenkomst voor het gebruik van de studio komt daarmee tot stand tussen – uitsluitend – Huurder en Verhuurder. Indien deze bevestiging langer uitblijft dan 24 uur moet de boeking als onsuccesvol worden beschouwd, en blijft deze aldus zonder enige verplichting voor Huurder of Verhuurder. Het risico van Spam-beleid berust bij ontvangende Gebruiker. 

Terug naar inhoudsopgave

4. Betalingen

In voorkomende gevallen is bij een dansstudio sprake van vooruitbetaling via iDEAL of vergelijkbare betaaldienst; gelijktijdig met de boeking. Bij bevestiging aan Huurder door betrokken betalingsdienst berust het betalingsrisico bij Verhuurder. In alle andere gevallen vindt betaling plaats conform de algemene voorwaarden van Verhuurder.

Terug naar inhoudsopgave

5. Annuleringen

Huurder is gerechtigd om een boeking via DansStudio.nl te annuleren. De condities ter zake, waaronder die van termijnen, worden beschreven in de bevestiging van de boeking aan Huurder. Verhuurder heeft eveneens het recht om boekingen te annuleren, bijvoorbeeld, doch niet daartoe beperkt, ingeval van ziekteverzuim, onvoorziene omstandigheden, etc. Verhuurder spant zich maximaal in om Huurder daarvan tijdig op de hoogte te brengen. Ingeval van vooruitbetaling zoals uitgewerkt in het bovenstaande artikel, zal DansStudio.nl Verhuurder informeren over het vooruitbetaalde bedrag, teneinde het onverschuldigde deel ervan door Verhuurder per omgaand terug te doen storten op de IBAN-rekening waarmee door Huurder de oorspronkelijke betaling heeft plaatsgevonden. DansStudio.nl ondersteunt deze werkwijze maar is in de daadwerkelijke uitvoering van deze terugbetaling zélf geen partij.

Terug naar inhoudsopgave

6. Storingen en info op DansStudio.nl

DansStudio.nl maakt voor het gebruik van www.DansStudio.nl gebruik van de diensten van derden. De specificaties per dansstudio alsook de beschikbaarheid daarvan worden onderhouden door betrokken Verhuurder. DansStudio.nl spant zich binnen redelijke grenzen in voor een goede bereikbaarheid en werking van www.DansStudio.nl, alsmede voor een maximale betrouwbaarheid van de door verhuurders via DansStudio.nl geboden informatie, waaronder afbeeldingen. DansStudio.nl zal bij ontvangen klachten terzake, Verhuurder daarop aanspreken. DansStudio.nl is echter niet aansprakelijk voor bij Huurder gewekte verwachtingen op basis van door Verhuurder verstrekte informatie.

Terug naar inhoudsopgave

7. Misbruik van DansStudio.nl

Misbruik van www.DansStudio.nl. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Website te gebruiken voor onrechtmatige, immorele en strafbare gedragingen. DansStudio.nl treedt hard op tegen misbruik van de Website.

Terug naar inhoudsopgave

8. Privacybeleid

DansStudio.nl hanteert een zorgvuldig uitgewerkt Privacybeleid en draagt gelijkwaardige zorgvuldigheid daarin op aan alle Verhuurders, alsook aan derden, waarmee DansStudio.nl een samenwerking is aangegaan of zal aangaan. Gebruiker kan van dit Privacybeleid kennis nemen op www.DansStudio.nl.

Terug naar inhoudsopgave

9. Klachten

Ingeval van klachten kan door Gebruiker een e-mail worden verzonden naar helpdesk@DansStudio.nl. Klachten dienen binnen een redelijke termijn te worden ingediend. De klacht dient goed gemotiveerd te worden. DansStudio.nl zal de ontvangst van uw klacht bevestigen en vervolgens er naar streven om binnen zeer korte termijn daarop te reageren. In voorkomende gevallen zal DansStudio.nl de klacht communiceren aan betrokken partij en Gebruiker daarover conform informeren.

Terug naar inhoudsopgave

10. Beperkte aansprakelijkheid en vrijwaringen

DansStudio.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van storingen of onveiligheid in de werking van www.DansStudio.nl. Evenmin is DansStudio.nl aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van www.DansStudio.nl waaronder, doch niet daartoe beperkt, schade als gevolg van onjuiste informatie. Ingeval tóch sprake zou zijn van enige schade-aansprakelijkheid voor DansStudio.nl, zal deze beperkt worden tot maximaal € 25,= per casus, waarbij een reeks van nagenoeg opeenvolgende gelijkende casussen zullen worden beschouwd als één enkele casus. In geval van schade-aansprakelijkheid door meerdere Gebruikers zal de cumulatieve aansprakelijkheid worden beperkt tot € 250,=.

Gebruikers verklaren zich bekend met de Disclaimer van DansStudio.nl op de homepage van www.DansStudio.nl. Gebruiker vrijwaart DansStudio.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot enigerlei schade, waaronder, doch niet daartoe beperkt, als gevolg van juridische kosten, zowel in als buiten rechte, die betrekking hebben op het aangaan van een transactie of andere overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder, en/of op het gebruik van www.DansStudio.nl.

Terug naar inhoudsopgave

11. Bescherming eigendom van gegevens

DansStudio.nl is producent van de gegevens die worden opgeslagen in de database van www.DansStudio.nl zoals gedefinieerd in de Databankenwet. Het is Gebruikers, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van DansStudio.nl, niet toegestaan om - delen van - deze database te (doen) (her-)gebruiken of op te (doen) slaan. Ingeval deze database zich niet zou kwalificeren als een databaserecht in de zin van de Databankenwet, is het Gebruiker evenmin toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van DansStudio.nl (delen van) deze Databank te (doen) (her-)gebruiken of op te (doen) slaan, ongeacht het doel of de doelen ervan.

Terug naar inhoudsopgave

12. Toepassing van algemene voorwaarden

Indien één of meer van de bepalingen van de de AVG of enige andere overeenkomst met DansStudio.nl in strijd mochten zijn met dwingend recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door DansStudio.nl vast te stellen vergelijkbare toepasbare bepaling. In het geval door een rechterlijke uitspraak een of meer bepalingen van de AVG geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt/worden verklaard, blijven de overige bepalingen ervan ongewijzigd van toepassing.

Terug naar inhoudsopgave

13. Recht van overdracht

DansStudio.nl is gerechtigd haar rechten en verplichtingen betreffende de door DansStudio.nl aangeboden diensten, waaronder www.DansStudio.nl, over te dragen aan derden en derden deze diensten te laten uitvoeren en aanbieden.

Terug naar inhoudsopgave

14. Overmacht

Partijen zullen zich bij niet of niet-volledige nakoming van de bepalingen van deze AVG slechts op overmacht beroepen indien de tekortkoming aan de desbetreffende partij niet kan worden toegerekend. Ingeval van een zodanige overmacht heeft DansStudio.nl, onverminderd de overige aan DansStudio.nl toekomende rechten, het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van haar diensten op te schorten, dan wel de overeenkomst met Gebruiker zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden zonder daarbij gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

Terug naar inhoudsopgave

15. Toepasselijk recht en geschillen

Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen welke mochten ontstaan zullen in eerste aanleg worden onderworpen aan de uitspraak van de desbevoegde rechter te Amsterdam.

Terug naar inhoudsopgave

DansStudio.nl
Amsterdam


Algemene Voorwaarden voor Verhuurders op DansStudio.nl

AVV versie 2.01, ingaande per 01-12-2019
DansStudio.nl, kantoorhoudende te Amsterdam, ingeschreven bij de KvK te Amsterdam inschrijvingsnummer 59196882.

Inhoudsopgave

 1. Partijen
 2. Tijdelijk offline zetten van de dansstudio
 3. Toepassing van Algemene Voorwaarden
 4. Recht van overdracht
 5. Overmacht
 6. Bescherming eigendom van gegevens
 7. Vrijwaringen en (beperkte) aansprakelijkheid/Verantwoordelijkheid accountbeheer
 8. Klachten
 9. Privacybeleid
 10. Misbruik van de Website
 11. Storingen en info op de Website
 12. Toegangsrechten account en data Verhuurder
 13. Permanent offline zetten van de dansstudio
 14. Ontmoediging van Externe boekingen
 15. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden; AVV en AVG
 16. (On)betrouwbaarheid van content op de Website/Informatieplicht
 17. Deelnameperiode/Automatische verlenging/Opzegtermijn/Beëindiging deelname aan DansStudio.nl
 18. Betaling/Verrekening/Opschorting
 19. Prijzen en tarieven/Facturatieperiode/Voor- en nafacturatie
 20. Vergoedingen en tariefsstructuur/Wijzigingen en vervroegde beëindiging deelname
 21. Vergoedingen voor diensten/producten van DansStudio.nl
 22. Diensten/producten DansStudio.nl/Uitbreidingen
 23. Annulering van boekingen
 24. (Vooruit-)betaling van Externe boekingen
 25. Boekingen/Annuleringen. De agenda/Bevestiging
 26. Aanmelding/Deelnameformulier/Recht van weigering en opschorting
 27. Toepasselijk recht en geschillen

1. Partijen

DansStudio.nl brengt met de website www.DansStudio.nl, hierna ook "de Website", de vraag naar dansstudio's van huurders en het aanbod daarvan door verhuurders, bij elkaar. DansStudio.nl faciliteert dit maar wordt zelf in beginsel geen partij bij transacties tussen Huurder en Verhuurder. De meest recente versie van onderhavige "Algemene Voorwaarden voor Verhuurders", hierna AVV, werkt de samenwerking tussen DansStudio.nl en Verhuurder nader uit.

Terug naar inhoudsopgave

2. Tijdelijk offline zetten van de dansstudio

Ingeval naar het oordeel van – uitsluitend – DansStudio.nl Verhuurder in strijd handelt met een of meer van de in artikelen genoemde bepalingen, is DansStudio.nl gerechtigd de dansstudio tijdelijk offline te plaatsen. DansStudio.nl stelt alsdan Verhuurder alsnog in de gelegenheid haar presentatie op de Website conform aan te passen, de overeengekomen bepalingen strikt na te leven, en/of de ontoelaatbare ontmoediging of verwijzingen ongedaan te maken en te houden. DansStudio.nl is in beginsel bereid om na toereikend genomen actie van Verhuurder deze dansstudio op diens verzoek weer online te zetten. Het herhaaldelijk in strijd handelen met een of meer van de in artikelen genoemde bepalingen kan leiden tot uitsluiting van het gebruik van de Website. 

Terug naar inhoudsopgave

3. Toepassing van Algemene Voorwaarden

Indien één of meer van de bepalingen van de AVV of enige andere overeenkomst met DansStudio.nl in strijd mochten zijn met dwingend recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door DansStudio.nl vast te stellen vergelijkbare toepasbare bepaling. In het geval door een rechterlijke uitspraak een of meer bepalingen van de AVV geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt/worden verklaard, blijven de overige bepalingen ervan ongewijzigd van toepassing.

Terug naar inhoudsopgave

4. Recht van overdracht

DansStudio.nl is gerechtigd haar rechten en verplichtingen betreffende de door DansStudio.nl aangeboden diensten, waaronder de Website, over te dragen aan derden en derden deze diensten te (doen) uitvoeren en aanbieden.

Terug naar inhoudsopgave

5. Overmacht

Partijen zullen zich bij niet of niet-volledige nakoming van de bepalingen van deze AVV slechts op overmacht beroepen indien de tekortkoming aan de desbetreffende partij niet kan worden toegerekend. Ingeval van een zodanige overmacht heeft DansStudio.nl, onverminderd de overige aan DansStudio.nl toekomende rechten, het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van haar diensten op te schorten, dan wel de overeenkomst met Verhuurder zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder daarbij gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

Terug naar inhoudsopgave

6. Bescherming eigendom van gegevens

DansStudio.nl is producent van de gegevens die worden opgeslagen in de database van www.DansStudio.nl zoals gedefinieerd in de Databankenwet. Het is Verhuurder, noch aan Verhuurder gelieerde partij, niet toegestaan om - delen van - deze database te (doen) (her-)gebruiken of op te (doen) slaan. Ingeval deze database zich niet zou kwalificeren als een databaserecht in de zin van de Databankenwet, is het Gebruiker evenmin toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van DansStudio.nl (delen van) deze Databank te (doen) (her-)gebruiken of op te (doen) slaan, ongeacht het doel of de doelen ervan.

Terug naar inhoudsopgave

7. Vrijwaringen en (beperkte) aansprakelijkheid/Verantwoordelijkheid accountbeheer

Door gebruik te maken van de diensten/producten van DansStudio.nl waaronder de Website, vrijwaart Verhuurder DansStudio.nl, alsook alle bij DansStudio.nl werkzame personen, van alle vorderingen, aanspraken en/of schadevergoeding, die daarmee verband zouden kunnen houden. Verhuurder vrijwaart DansStudio.nl voor elke schade, direct en indirect, voortvloeiende uit het onbevoegd gebruik van afbeeldingen, teksten of video’s, welke Verhuurder heeft (doen) plaatsen op de Website. DansStudio.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van storingen of onveiligheid in de werking van de Website. Dansstudio.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat DansStudio.nl is uitgegaan van door Verhuurder verstrekte onjuiste/onvolledige gegevens. Evenmin is DansStudio.nl aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van de Website waaronder, doch niet daartoe beperkt, schade als gevolg van onjuiste informatie. Verhuurder is zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig bewaren en beheren van de door DansStudio.nl aan hem uitgegeven gebruikersnamen en wachtwoorden voor zijn account. DansStudio.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit het (al dan niet onzorgvuldige) gebruik van deze gegevens. DansStudio.nl is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ingeval derden zich onbevoegd toegang verschaffen (hacken) tot de account van Verhuurder. Ingeval tóch sprake zou zijn van enige schade-aansprakelijkheid voor DansStudio.nl, zal deze als volgt worden beperkt door:

 • Indien gevorderd door Huurder, tot maximaal € 25,= per casus
 • Indien gevorderd door Verhuurder, tot maximaal € 35,= per casus

waarbij een reeks van nagenoeg opeenvolgende gelijkende casussen zullen worden beschouwd als één enkele casus. In geval van schade-aansprakelijkheid door meerdere partijen zal de cumulatieve aansprakelijkheid voor DansStudio.nl worden beperkt tot € 250,=.

Verhuurder vrijwaart DansStudio.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot enigerlei schade, waaronder, doch niet daartoe beperkt, als gevolg van juridische kosten, zowel in als buiten rechte, die betrekking hebben op het aangaan van een transactie of andere overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder, en/of op het gebruik van de Website.

Terug naar inhoudsopgave

8. Klachten

Ingeval van klachten kan door Verhuurder een e-mail worden verzonden naar helpdesk@DansStudio.nl. DansStudio.nl zal de ontvangst van de klacht aan Verhuurder bevestigen en er naar streven om binnen zeer korte termijn daarop te reageren. In geval van enig meningsverschil tussen één of meer Huurders met Verhuurder dient Verhuurder dit zelf op te lossen.

Terug naar inhoudsopgave

9. Privacybeleid

DansStudio.nl hanteert een zorgvuldig uitgewerkt Privacybeleid en draagt gelijkwaardige zorgvuldigheid daarin op aan Verhuurder, gelijk deze zulks aanvaardt.

Terug naar inhoudsopgave

10. Misbruik van de Website

Het is Verhuurder niet toegestaan om de Website te gebruiken voor onrechtmatige, immorele en strafbare gedragingen. DansStudio.nl treedt hard op tegen misbruik van de Website.

Terug naar inhoudsopgave

11. Storingen en info op de Website

DansStudio.nl maakt voor het gebruik van de Website gebruik van de diensten van derden. De specificaties per dansstudio alsook de beschikbaarheid daarvan wordt onderhouden door betrokken Verhuurder. DansStudio.nl spant zich binnen redelijke grenzen in voor een goede bereikbaarheid en werking van de Website, DansStudio.nl kan dit evenwel niet garanderen. Verhuurder is gehouden tot het onderhouden van een back-up. DansStudio.nl is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het verlies van data.

Terug naar inhoudsopgave

12. Toegangsrechten account en data Verhuurder

Ten behoeve van noodzakelijke beheer- en configuratiedoeleinden alsook voor onder meer de (financiële) afwikkeling van boekingen, annuleringen, klachten, etc. heeft DansStudio.nl onbeperkt toegang tot de Beheerpagina’s en data van Verhuurder op de Website.

Terug naar inhoudsopgave

13. Permanent offline zetten van de dansstudio

Bij herhaalde overtreding van een of meer in bovenstaande artikelen benoemde bepalingen kan DansStudio.nl besluiten om betrokken dansstudio permanent offline te houden tot en met de deelname-einddatum, waarbij alle openstaande facturen direct opeisbaar zijn geworden. Voor deze resterende periode is Verhuurder ongewijzigd de overeengekomen prijzen en Tarieven verschuldigd. DansStudio.nl is alsdan niet gehouden aan enigerlei compensatie en/of restitutie van reeds betaalde gelden.

Terug naar inhoudsopgave

14. Ontmoediging van Externe boekingen

De Verhuurder gaat bij gebruik van de Website akkoord met het openstellen van de agenda voor Gebruikers van DansStudio.nl. Het is Verhuurder niet toegestaan om op enigerlei wijze Gebruikers te ontmoedigen om via www.DansStudio.nl te boeken bij de deelnemende dansstudio(’s). Evenmin is het Verhuurder toegestaan om vanuit www.DansStudio.nl verwijzingen te maken naar andere websites, met de kennelijke bedoeling om andere dansstudio’s te verhuren dan die waarop de deelname aan de Website betrekking heeft. Indien schade wordt ondervonden door DansStudio.nl door dergelijke verwijzingen, is Verhuurder daarvoor jegens DansStudio.nl aansprakelijk. 

Terug naar inhoudsopgave

15. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden; AVV en AVG

Verhuurder verklaart zich bekend en voor zover relevant, akkoord met de Algemene Voorwaarden voor Gebruikers (AVG) van www.DansStudio.nl, zoals die gelden voor alle Gebruikers van de Website en die worden gepubliceerd op de Website. Onder Gebruiker wordt hieronder, mede bepaald door de context, begrepen zowel de Verhuurder, de Huurder, alsook de Bezoeker van de Website. Voor Verhuurder prevaleren bij tegenstrijdigheden tussen de AVV en de AVG de Algemene Voorwaarden voor Verhuurders boven de Algemene Voorwaarden voor Gebruikers. Analoog geldt dit voor de werking van de Algemene Voorwaarden voor Verhuurders t.o.v. haar eigen algemene voorwaarden zoals van toepassing op haar dansstudio('s). De Algemene Voorwaarden voor Verhuurders worden gepubliceerd op de Website. DansStudio.nl zal bij wijzigingen van de AVV Verhuurder via e-mail hiervan op de hoogte brengen, en daarbij gelijktijdig de aangepaste versie op de Website plaatsen. Tenzij zwaarwegende belangen van DansStudio.nl en/of van maatschappelijke aard zich alsdan daartegen verzetten zal de nieuwe versie van de AVV niet eerder dan tien (10) dagen na deze bekendmaking, van kracht worden. De ingangsdatum ervan wordt bij de publicatie aangegeven.

Terug naar inhoudsopgave

16. (On)betrouwbaarheid van content op de Website/Informatieplicht

Verhuurder bindt zich tot waarheidsgetrouwe en actuele presentatie van de aangeboden dansstudio op de Website, waaronder begrepen specificaties, afbeeldingen, video’s, de agenda/planner etc. Voor Externe boekingen wordt de agenda/planner volautomatisch bijgewerkt. . Het door Verhuurder onzorgvuldig of sterk vertraagd bijwerken van de Interne boekingen in de agenda/planner leidt echter tot irritatie voor Gebruikers van de Website, alsook tot (reputatie)-schade voor DansStudio.nl. Mede als gevolg van het risico van overlappende boekingen. Verhuurder is bij constatering daarvan gehouden om betrokken Huurders prompt hierover te informeren.

Terug naar inhoudsopgave

17. Deelnameperiode/Automatische verlenging/Opzegtermijn/Beëindiging deelname aan DansStudio.nl

Aanmelding voor deelname gaat niet uit van een minimale deelnameperiode. Na afloop van een deelnameperiode van één (1) jaar vindt echter, tenzij door Verhuurder de deelname tijdig schriftelijk is opgezegd, automatisch verlenging plaats met de duur van één (1) jaar; naar boven toe afgerond op kwartaaleinde. En zo telkens jaar-op-jaar. De opzegtermijn bedraagt één (1) maand. Indien tarieven wijzigen, zal Verhuurder hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld door DansStudio.nl. Ingeval van door Verhuurder gekozen uitbreiding met extra diensten/producten bedraagt de minimale deelnameperiode daarvoor één (1) jaar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. In verband met de wenselijkheid van een gelijke deelname-einddatum voor alle diensten cq. dienstenpakketten, inclusief die van de gekozen uitbreiding, wordt automatisch gesynchroniseerd door deze eerst mogelijke einddatum van deelname gelijk te maken aan de hoogste deelname-einddatum van alle lopende en nieuw gekozen diensten/producten. 

Terug naar inhoudsopgave

18. Betaling/Verrekening/Opschorting

De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van de betalingstermijn is Verhuurder in verzuim. Verhuurder is vanaf de verzuimdatum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. De kosten van inning bij wanbetaling komen volledig voor rekening van Verhuurder. Door Verhuurder gedane betalingen strekken eerst tot vermindering van alle verschuldigde rente en kosten, vervolgens tot betaling van de langst openstaande facturen. Zodra en zolang Verhuurder een openstaande factuur, voor zover opeisbaar, niet voldoet, dan wel anderszins in verzuim is met de op Verhuurder rustende verplichtingen, is DansStudio.nl gerechtigd nakoming van haar verplichtingen en daarmee de uitvoering van de overeenkomst op te schorten waaronder het op de Website offline plaatsen van de door Verhuurder aangeboden dansstudio. Verhuurder komt geen recht op verrekening toe.

Terug naar inhoudsopgave

19. Prijzen en tarieven/Facturatieperiode/Voor- en nafacturatie

Keuze door Verhuurder van het in gebruik nemen van – additioneel - aangeboden diensten/producten van DansStudio.nl gaat altijd gepaard met heldere opgave van de bijbehorende vergoedingen. Deze kunnen eenmalig zijn of periodiek en/of bepaald door aantal transacties. Facturatie vindt plaats per facturatieperiode van een kalenderkwartaal. In voorkomende gevallen gaan aan de in gebruik name van deze diensten bepaalde werkzaamheden vooraf, zoals bijvoorbeeld het overzetten van de boekingen in de “oude” agenda, naar de centrale agenda/planner van de Website. In dat geval zullen daaraan gerelateerde tarieven voor diensten/ producten van DansStudio.nl door Verhuurder eerst verschuldigd zijn bij eerste gebruik (live-gang) doch nooit later dan een (1) maand, volgend op de datum waarop de keuze van betrokken dienst/product door Verhuurder werd gemaakt. Bij eerste facturatie zal worden gefactureerd tot en met het einde van de lopende facturatieperiode. Vervolgens vindt facturatie plaats per gehele facturatieperiode. Indien daarbij – tevens - sprake is van vaste periodieke tarieven zullen deze per facturatieperiode vooraf worden gefactureerd. Hetgeen door Verhuurder is verschuldigd aan commissie, zal na afloop van de lopende facturatieperiode worden gefactureerd op basis van nacalculatie. Alle genoemde prijzen en tarieven luiden excl. BTW. 

Terug naar inhoudsopgave

20. Vergoedingen en tariefsstructuur/Wijzigingen en vervroegde beëindiging deelname

DansStudio.nl is gerechtigd om haar vergoedingen alsook de tariefstructuur daarvan tussentijds aan te passen, tenzij schriftelijk een specifieke aanbieding is overeengekomen en de bijbehorende termijn daarvan nog loopt. In casu heeft Verhuurder het recht om bij toename van de daardoor aangepaste financiële doorbelasting de deelname aan DansStudio.nl vervroegd te beëindigen, tenzij DansStudio.nl en Verhuurder schriftelijk anders overeenkomen. Een keuze tot vervroegde beëindiging door Verhuurder dient alsdan schriftelijk plaats te vinden en wel uiterlijk binnen een (1) maand na zodanige aankondiging door DansStudio.nl. De deelname eindigt dan binnen een week na ontvangst van deze kennisgeving van vervroegde beëindiging. DansStudio.nl zal Verhuurder in dat geval echter kosteloos minimaal twee maanden na deze schriftelijk gegeven kennisgeving, de gelegenheid verschaffen om haar gegevens, waaronder lopende boekingen, te kunnen overzetten naar een alternatief van DansStudio.nl; ter keuze van Verhuurder.

Terug naar inhoudsopgave

21. Vergoedingen voor diensten/producten van DansStudio.nl

Bij eerste aanmelding kunnen door Verhuurder de gewenste diensten/producten van DansStudio.nl meteen worden gekozen. Later gewenste uitbreidingen kunnen doorgaans via de Beheerpagina binnen de Website door Verhuurder zelf worden gekozen en geactiveerd. Per dienst/product zullen de daarbij behorende vergoedingen worden benoemd. Deze kunnen een eenmalig en/of periodiek karakter hebben of op basis van aantal boekingen en/of transacties worden doorbelast; of als een combinatie daarvan. DansStudio.nl verbindt zich tot maximale duidelijkheid van de vergoeding(en) per aangeboden dienst of dienstenpakket. DansStudio.nl is gerechtigd om diensten/producten voor een bepaalde proefperiode kosteloos of met korting aan Verhuurder beschikbaar te stellen. Verhuurder is tijdens deelname akkoord met het ontvangen per e-mail van informatie over verbeteringen en/of uitbreidingen van de diensten/producten van, dan wel belangrijke ontwikkelingen bij DansStudio.nl. 

Terug naar inhoudsopgave

22. Diensten/producten DansStudio.nl/Uitbreidingen

DansStudio.nl ontwikkelt meerdere diensten/producten die door Verhuurder middels aanmelding voor gebruik kunnen worden aangewend voor onder meer verbetering van de vindbaarheid en van de mogelijkheid om 24/7 volautomatisch gewenste boekingen te kunnen reserveren, alsook voor toepassing van verschillende tarieven gedurende bijvoorbeeld dal- en piekuren, van gegarandeerde betaling van vooruit betaalde boekingen indien deze op een te laat moment worden geannuleerd, van minimalisatie van huurtijdvernietiging tussen geboekte tijdvakken in en/of aan het begin/einde van een dagdeel, etc. De hier genoemde voorbeelden zijn alle operationeel beschikbaar. DansStudio.nl zal zich inspannen de dienstverlening aan deelnemende verhuurders steeds verder uit te breiden dan wel te verbeteren. In alle gevallen zijn de Algemene Voorwaarden voor Verhuurders (AVV) integraal van toepassing bij het gebruik van enige dienst en/of product van DansStudio.nl. 

Terug naar inhoudsopgave

23. Annulering van boekingen

Verhuurder formuleert binnen haar eigen Beheerpagina van de Website zelf de inhoud van haar annuleringsvoorwaarden. Bij bevestiging van de annulering aan Huurder zal DansStudio.nl de van toepassing zijnde annuleringsvoorwaarden aan Huurder in herinnering brengen. Bij wijziging van de annuleringsvoorwaarden kunnen deze wijzigingen nooit betrekking hebben op reeds bestaande boekingen. Ingeval van annulering zal het geannuleerde tijdvak in de centrale agenda/planner meteen weer als beschikbaar voor verhuur worden getoond. DansStudio.nl informeert alsdan Verhuurder over de annulering maar is voor de afwikkeling van eventuele annuleringskosten geen partij. Dit geldt ook indien Verhuurder voor betrokken dansstudio gebruik maakt(e) van de door DansStudio.nl geboden optie tot vooruitbetaling. In dat geval zal DansStudio.nl in haar berichtgeving aan Verhuurder over de annulering, tevens opgave doen van het door Huurder aan Verhuurder vooruitbetaalde bedrag. Ingeval van tijdige annulering door Huurder na vooruitbetaling via iDEAL, dient Verhuurder zelf binnen 2 weken het bedrag terug te storten naar Huurder. Dit kan Verhuurder desgewenst via het Mollie dashboard doen. Ook in dit geval is DansStudio.nl geen partij en vindt eventuele terugbetaling van – een deel van – het vooruitbetaalde bedrag, rechtstreeks plaats door Verhuurder aan Huurder. 

Terug naar inhoudsopgave

24. (Vooruit-)betaling van Externe boekingen

De prijs voor een Externe boeking bij een dansstudio ligt in beginsel vast op het moment dat de boeking wordt bevestigd. Zij wijzigt niet indien op de gereserveerde datum - inmiddels - sprake zou zijn van een aanpassing van het (h)uurtarief, van het BTW-percentage of van enige andere prijscomponent. In de centrale agenda/planner is per Externe boeking de bijbehorende vaste prijs weergegeven. Verhuurder kiest in beginsel voor een ongewijzigde manier van afrekenen met Huurder. DansStudio.nl is hierbij geen partij. DansStudio.nl biedt aan Verhuurder echter de optie aan op vooruitbetaling van Externe boekingen. Dit vindt dan plaats door daartoe gecertificeerde partijen zoals iDEAL. Voor het kunnen accepteren en rechtstreeks ontvangen van betalingen via iDEAL heeft Verhuurder een account nodig bij Mollie

Terug naar inhoudsopgave

25. Boekingen/Annuleringen. De agenda/Bevestiging

Er wordt onderscheid gemaakt naar Interne en Externe boekingen. Interne boekingen zijn boekingen die traditioneel worden gemaakt via de telefoon, bij het bezoeken van de dansstudio, etc. Externe boekingen zijn boekingen die door Huurders zijn aangevraagd via de Website. Externe boekingen worden direct na het definitief worden ervan, door DansStudio.nl per email bevestigd aan betrokken Huurder en meteen verwerkt in de centrale agenda/planner binnen de Website. Interne boekingen worden door Verhuurder zelf in deze centrale agenda/planner verwerkt zodat alle Gebruikers van de Website beschikken over betrouwbare informatie ten aanzien van vrij beschikbare tijdvakken. Voor Verhuurder is essentiële informatie per boeking zichtbaar in deze agenda/planner. Analoog geldt dit proces van boeken met bijbehorende bevestiging en aanpassing van de centrale agenda/planner, voor annulering van eerder gemaakte boekingen, onder vermelding van eventueel verschuldigde annuleringskosten. Wijziging van boekingen staan technisch gelijk aan een nieuwe boeking, gevolgd door annulering van de bestaande boeking.

Terug naar inhoudsopgave

26. Aanmelding/Deelnameformulier/Recht van weigering en opschorting

Verhuurder zal zich desgewenst voor het gebruik van een of meer diensten/producten van DansStudio.nl allereerst aanmelden als deelnemer van DansStudio.nl door middel van een deelnameformulier. Dit deelnameformulier kan worden ingevuld op de Website. Daarop kan Verhuurder de door haar gewenste keuzes aangeven. Deze aanmelding gaat altijd vooraf aan het daadwerkelijke gebruik dan wel “live gaan” van enige dienst en/of product, ook indien en voor zo lang deze diensten/producten kosteloos beschikbaar worden gesteld. Aanmelding vereist altijd het akkoord van Verhuurder met onderhavige AVV. Na deze aanmelding zal door DansStudio.nl een email naar Verhuurder worden verstuurd, met een samenvatting van de aanmelding en van de gekozen diensten/producten. DansStudio.nl zal indien zij daartoe aanleiding ziet nadere informatie opvragen bij Verhuurder. Verhuurder dient mee te werken aan redelijke verzoeken tot informatie aan DansStudio.nl over de persoon van de Verhuurder en van de relevante dansstudio(’s). DansStudio.nl is te allen tijde gerechtigd om Verhuurder van – verdere - deelname uit te sluiten, en/of de presentatie van een dansstudio door Verhuurder op www.DansStudio.nl te weigeren, dan wel een gepresenteerde dansstudio van de Website – al dan niet tijdelijk - te verwijderen, indien de informatie (inclusief foto's) van betrokken Verhuurder onvolledig, misleidend, ongepast en/of incorrect is. Analoog geldt dit bij presentaties die niet in begrijpbaar Nederlands zijn opgesteld.

Terug naar inhoudsopgave

27. Toepasselijk recht en geschillen

Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen welke mochten ontstaan zullen in eerste aanleg worden onderworpen aan de uitspraak van de desbevoegde rechter te Amsterdam.

Terug naar inhoudsopgave

DansStudio.nl
Amsterdam

Een moment geduld...
18
18
5
05
2022
8
08
11
11
19
19
5
05
2022